ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 26-23 ก.ย. 2563

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 002 สภานักเรียน ม.4, ม.5, ม.6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด ห้องศูนย์ประนอม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
2. 003 สารวัตรนักเรียน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา 415 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. 005 โสตทัศนูปกรณ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข ห้องคอมพิวเตอร์2 เปิดรับสมัคร Loading... 26   ดูรายละเอียด
4. 006 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.2, ม.3 ครูชนสรณ์ มะยาระ โดมด้านตะวันตก เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
5. 102 คำคม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 22   ดูรายละเอียด
6. 104 เห็ดมหัศจรรย์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง, ครูสุพรรษา คำอ่วน ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. 105 วรรณกรรมเยาวชน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิริภา แก้วโพธิ์, ครูจิระประภา บุญเสนอ 503 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
8. 007 ห้องพยาบาล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูการจนา หาญจันทร์ , ครูนันท์กมล สุมะนา ห้องพยาบาล เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
9. 110 เกมภาษาไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ ครูนิภาพร แก้วศรี 503 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
10. 201 ติว PAT 1 สำหรับนักเรียนห้อง 6/8 ม.6 ครูศิรวดี มาลุน ครูสุวรรณี ปริยานนท์ 513 เปิดรับสมัคร Loading... 34   ดูรายละเอียด
11. 202 คณิตศิลป์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข , ครูกรองทอง ธีระเนตร หน้าห้องวิชาการ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
12. 203 บาสเกตบอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา โดม เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. 204 180 IQ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศิราณี มะแอ ห้องพักครูหมวดคณิต เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
14. 205 เพลินเพลินกับโมบายไร้กาว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุชีลา ศรีบาง ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ ห้องพักครูหมวดคณิต เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
15. 206 คณิตคิดสนุก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุทธิศรี คำมะโน ครูจันทิมา เหลี่ยมวงค์ 2203 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. 208 A math ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปรีชา สุวรรณศรี มุมเพลิน Math เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
17. 209 เพลิน เพลิน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธนยพร กุลวงษ์ ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ 513, 516 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
18. 210 บอร์ดเกม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภคพล ใหม่สุยะ ห้องสืบค้น เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
19. 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4/3 ม.4 ครูวาสนา แสงศรี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
20. 302 รักษาดินแดน ปี 3 ม.5, ม.6 ว่าที่ร้อยตรี จรัส ผิวดี หน้าห้องวิชาการ เปิดรับสมัคร Loading... 65   ดูรายละเอียด
21. 304 Robot ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร, ครูประทีป คล่องจิต ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. 305 ตัดต่อภาพยนต์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
23. 401 ซุกเจเกาหลี ม.5, ม.6 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว ห้องนาฏศิลป์ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
24. 402 เด็กปั้น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวจี รจนศิลปี ห้องศิลปะ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
25. 403 เฮฮาสระดนตรี ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช ห้องดนตรี เปิดรับสมัคร Loading... 90   ดูรายละเอียด
26. 502 ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ (สนุกกับกฎหมาย) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร 411 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
27. 504 อนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน ใต้อาคารบ้านพักครู เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
28. 505 พระเครื่อง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
29. 506 คอสเพล์ Cosplay ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอารยา พิสุทธิพงษ์ ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ 412 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
30. 508 หมากล้อม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ ครูประภาพร เหล่าพิเดช 414 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
31. 601 Science Movie ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเอนก ประดิษฐพงษ์,ครูกชพร ชื่นแสงเนตร 310 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
32. 603 เคมีนี้เราต้องรอด ม.6 ครูวรรณวิมล บรรลือ 302 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
33. 604 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจีรนันท์ ซันซี 302 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
34. 605 ฟิสิกส์เพื่อ gifted ม.3/5 ม.3 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง 303 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
35. 606 Phy Cinema ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนภาพร แสนชมภู, ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง 304 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
36. 607 วิทย์ - KID (s) - ประดิษฐ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต, ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ นพวงษ์ ห้องโสตฯ 1 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
37. 609 PAT 2 You (BIO-Chem: ม.ปลาย วิทย์-คณิต) ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด, ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ 305 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
38. 701 Crossword ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง ครูเปรมกมล คูณสวัสดิ์ธงชัย หน้าห้องสาระภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
39. 705 Netflix For English ม.5, ม.6 ครูปัถย์ มะยาระ 205 เปิดรับสมัคร Loading... 32   ดูรายละเอียด
40. 801 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ 203 เปิดรับสมัคร Loading... 29   ดูรายละเอียด
41. 904 สนุกกับการทำขนม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร ห้องเบเกอรี่ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
42. 009 ทำการบ้าน ม.6 ครูสุกัญญา วาจารัตน์ ห้องพลศึกษา เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
43. 306 เทคโนโลยี 5/8 ม.5 ครูณัชชา บุญประไพ 206 เปิดรับสมัคร Loading... 33   ดูรายละเอียด
44. 212 รักษาดินแดน ปี2 - 3 ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภิชาติ อินกัน กลุ่มสาระฯสังคม เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
45. 211 รักษาดินแดน ปี 1 ม.4, ม.5 ครูวิรยา เชื่อมทอง ติดต่อคุณครู เปิดรับสมัคร Loading... 120   ดูรายละเอียด
46. 602 วิทยาศาสตร์สุขภาพ โยคะ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 ครูพศุต สรสิทธิ์ โดม เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
47. 609 เชียร์ แปรอักษร ม.1 วงศกร เอกทัตร,ครูภัทรสุดา ครูวิชยาภรณ์ ครูมาเรียม ,ครูนิภาพร, ครูเรือนคำ,ครูอารียัลย์,ครูบุษยา,ครูปัทมา ครูเบญจมาศ ครูพิมวดี,ครูวนิดา,ครูมาลัย, โดม เปิดรับสมัคร Loading... 450   ดูรายละเอียด
48. 404 นาฏศิลป์ไทย สากล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธิภาพร แจ่มดวง ครูขัวญฤดี เพชรศรี ห้องนาฏศิลป์ เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
49. 405 สาด สี ศิลป์ ม.ต้น ม.2, ม.3 ครูยุทธพงษ์ จันศิริ ห้องศิลปะ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
50. 501 ครอสติสคริสตัล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพรพิมล อาจชอบการ มุกกลางชั้น4 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
51. 509 E-Sport Pro Evalution Souer 2021 & PS4 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนวรัฐ ทิพย์แสง ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ ห้องอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
52. 901 เกษตรเพื่ออนาคต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล ครูธีรพล คำมะโน เกษตร เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
53. 902 สิ่งประดิษฐ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรามน บุญเจริญ , ครูรจนา การามา ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
54. 903 เขียนไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกุลวดี กุลสวรรณ์ คหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
55. 905 ฟังเพลงลูกทุ่ง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจงกลนี ช้อนทอง คหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
56. 702 Crossword ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุนัย สิงห์ทอง ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
57. 703 Make it Clear ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร ภาษาต่างประเทศ2 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
58. 704 โลกของติ่ง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ, ครูปัณณพร ดิษฐยะนันท์ 403 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
59. 705 ปลูกรักษ์เพลินภาษา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชญาดา อุตรวิเศษ, ครูอาทิตยา ศรีสังวาลย์ ซุ้มวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
60. 706 The Tuter Yotin ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูโยธิน สุดาจันทร์, Miss Cherani Senneviratne 404 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
61. 707 English Drama ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 Miss Jane, Miss Juddith 201 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
62. 708 Spring English Song ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 Miss Michelle 202 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
63. 709 Word Puzzle ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 Mr. Ron, Miss Cheena 204 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
64. 710 Story Telling ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 Mr. John 402 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
65. 711 Dictionary ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 Mr. Andy 403 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
66. 401 มาแชร์กัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูธวัลกร อาจสาลี, ครูทองศรี บัวศรี ข้างห้องปกครอง เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
67. 803 กิจกรรมแนะแนว 4/8 ม.4 ครูสุพัตรา เกตุสุข 204 เปิดรับสมัคร Loading... 34   ดูรายละเอียด
68. 804 กิจกรรมแนะแนว 4/9 ม.4 ครูวันทิพย์ ซอมิ 204 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
69. 805 กิจกรรมแนะแนว 5/3 ม.5 ครูสะอาด เหมือนแก้ว 507 เปิดรับสมัคร Loading... 29   ดูรายละเอียด
70. 001 ฟุตบอล/ฟุตซอลล์ (ฉพาะนักฟุตบอลเท่านั้น) ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์,ครูธานนิทร์ , ครูใกล้รุ่ง, ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 86   ดูรายละเอียด
71. 007 เครื่องเคียง กับแกล้ม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศรัทธา เสาะแสวง ห้องพลศึกษา เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
72. 103 บรรณารักษ์น้อย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ , ครูรจนา การามา ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
73. 101 หนังสือเล่มเล็ก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรจนา การามา ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 27   ดูรายละเอียด
74. 907 ช่างไฟฟ้า ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพนัส แควน้อย ห้องอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
75. 207 Harry Potter ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุทธินันท์ สุวรรณที 2303 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
76. 213 เฮฮา ภาษาคณิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท ห้องพักครูหมวดคณิต เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
77. 908 นวดเพื่อสุขภาพ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูดวงเดือน จันทร์นพ บริเวณหน้าห้องธุรการ เปิดรับสมัคร Loading... 15   ดูรายละเอียด
78. 712 Cover Dance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนันท์กมล สุุมะนา บริเวณโดม เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
79. 602 สตาฟชุมนุมเชียร์และแปรอักษร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ บริเวณโดม เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
80. 713 รักการออม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมาลัย ชื่นเทศ ครูวนิดา แสงสว่าง ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัคร Loading... 15   ดูรายละเอียด
81. 008 เต้นแอร์โรบิค ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุกัญญา วาจารัตน์ ครูอารีวัลย์ แพทย์เจริญ โดม เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
82. 714 โอริการมิ ม.2, ม.3, ม.4, ม.6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก 403 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
83. 715 หมากกระดาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมาลัย ชื่นเทศ โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
84. 010 วอลเล่บอล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูราเชน กลิ่นชะเอม บริเวณโดม เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด