ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 29-26 พ.ย. 2562

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. 002 คณะกรรมการสภานักเรียน ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุวรรณี ปริยานนท์ , ครูณัฐพล อินทร์กลัด ห้องศูนย์ประนอม เปิดรับสมัคร Loading... 50   ดูรายละเอียด
2. 003 สารวัตรนักเรียน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา 411 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. 005 โสตทัศนูปกรณ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข , ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
4. 006 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชนสรณ์ มะยาระ ใต้อาคาร อบจ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
5. 102 คำคม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 22   ดูรายละเอียด
6. 103 หลักภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิด ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
7. 104 เห็ดมหัศจรรย์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
8. 105 วรรณกรรมเยาวชน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ 503 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
9. 106 GAT เชื่อมโยง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิภาพร แก้วศรี ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
10. 007 ห้องพยาบาล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุพรรษา คำอ่วน , ครูนันท์กมล สุมะนา ห้องพยาบาล เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
11. 107 นักประดิษฐ์จิ๋ว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปัทมา มากดี ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 21   ดูรายละเอียด
12. 108 หนูน้อยเจ้าประดิษฐ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจิรประภา บุญเสนอ 411 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
13. 109 ดอกไม้กระดาษ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรจนา การามา ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
14. 110 เกมภาษาไทย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ 2202 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
15. 201 ติว PAT 1 สำหรับนักเรียนห้อง 6/8 ม.6 ครูศิรวดี มาลุน 514 เปิดรับสมัคร Loading... 27   ดูรายละเอียด
16. 202 หมา กะ แมว ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข , ครูกรองทอง ธีระเนตร หน้าห้องวิชาการ เปิดรับสมัคร Loading... 42   ดูรายละเอียด
17. 203 เก็บท้องฟ้า ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 33   ดูรายละเอียด
18. 204 180 IQ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศิราณี มะแอ 511 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
19. 205 โมบายชวนฝัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุชีลา ศรีบาง ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ 2508 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
20. 206 คณิตคิดสนุก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสุทธิศรี คำมะโน ครูจันทิมา เหลี่ยมวงค์ 2208 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
21. 207 คณิตคิดเพลิน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปิยวรรณ ศรีอุดม 405 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. 208 เกมคณิต ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปรีชา สุวรรณศรี ครูเบญจมาศ ทิประกุล 515 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
23. 209 คณิตเพื่อเธอ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ ห้องศูนย์คณิต เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
24. 210 Music Therapy (Acoustic Club) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภคพล ใหม่สุยะ ห้องศูนย์คณิต เปิดรับสมัคร Loading... 23   ดูรายละเอียด
25. 301 คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวาสนา แสงศรี ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
26. 302 SKP Channel ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ว่าที่ร้อยตรี จรัส ผิวดี หน้าห้องวิชาการ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
27. 303 แอนิเมชั่น (Animation) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร ห้องคอมพิวเตอร์ 2 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
28. 304 Robot ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
29. 305 ตัดต่อภาพยนต์ ม.2, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
30. 401 นาฏศิลป์ไทยและสากล ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว ครูขวัญฤดี เพชรศรี ห้องนาฏศิลป์ เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
31. 402 ศิลปะ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชรัญญา คงนาลึก ครูวจี รจนศิลปี ห้องศิลปะ เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
32. 403 ดนตรี ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช ห้องดนตรี เปิดรับสมัคร Loading... 85   ดูรายละเอียด
33. 501 ละครประวัติศาสตร์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ 413 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
34. 502 ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ (สนุกกับกฎหมาย) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร 408 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
35. 503 เรียนรู้ผ่านฟิล์ม (ภาพยนต์) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมาเรียม โรจนาวี ครูพรพิมล อาจชอบการ 2301 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
36. 504 อนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน โดม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
37. 505 พระเครื่อง ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
38. 506 คอสเพล์ Cosplay ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอารยา พิสุทธิพงษ์ ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ หน้าห้องบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
39. 507 SKP D.N.Z. ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช ครูธวัลกร อาจสาลี 2302 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
40. 508 หมากล้อม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ 412 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
41. 509 เขียนป้ายโฟม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูยศ สายจันดา 414 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
42. 601 Science Movie ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเอนก ประดิษฐพงษ์ 305 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
43. 602 หมากล้อม เซอคัส ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกชพร ชื่นแสงเนตร 305 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
44. 603 K-ME and You ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูวรรณวิมล บรรลือ 302 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
45. 604 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ จิตอาสา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ ครูจีรนันท์ ซันซี 303 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
46. 605 จิตอาสา ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
47. 606 มหัศจรรย์ฟิสิกส์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนภาพร แสนชมภู 304 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
48. 607 Science Kahoot ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด ครูอารีรัตน์ อินทรชิต 312 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
49. 609 วิทยาศาสตร์การกีฬา (วอลเล่ย์บอล รุ่น 16 ปี) ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด โดม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
50. 701 Skit Club ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูทัศนีย์ ทุมกิ่ง ครูพนิตนาถ ฟุ้งเฟื่อง 402 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
51. 702 รักการออม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมาลัย พิมเสน ครูวนิดา แสงสว่าง ธนาคารโรงเรียน เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
52. 703 Board Game ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูมาลัย พิมเสน โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
53. 704 ฮันกุก สนุกสนาน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชญาดา อุตรวิเศษ ครูธนยพร กุลวงษ์ 404 เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
54. 705 Netflix For English ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูปัถย์ มะยาระ 205 เปิดรับสมัคร Loading... 32   ดูรายละเอียด
55. 706 Meditation for Genius ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกาญจนา หารจันทร์ หน้าห้องพยาบาล เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
56. 707 MEP Japanese 1 ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูโยธิน สุดาจันทร์ 201 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
57. 708 Coverdance ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนันท์กมล สุมะนา ครูสุพรรษา คำอ่วน โดม (เวที) เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
58. 709 วอลเล่ย์บอล รุ่น 14 , 18 ปี ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง โดม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
59. 710 Do it at school ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร 202 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
60. 711 Japanese club ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ 2205 เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
61. 713 Conversation for Fun ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 Frederic ติดต่อครูผู้สอน เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
62. 801 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ ครูสุพัตรา เกตุสุข 203 เปิดรับสมัคร Loading... 45   ดูรายละเอียด
63. 802 ห้องสมุด ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
64. 803 หนังสือเล่มเล็ก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรัตนา สืบสาย ห้องสมุด เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
65. 901 งานประดิษฐ์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูนิภาพร นนธิสอน ครูวรามน บุญเจริญ โรงอาหาร เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
66. 902 การทำขนม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูจงกลนี ช้อนทอง ห้องคหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
67. 903 เถ้าแก่น้อย ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม ครูกุลวดี กุลสุวรรณ ร้านกาแฟ เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
68. 904 สนุกกับการทำขนม ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร ห้องเบเกอรี่ เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
69. 905 หุ่นยนต์ ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล ครูนวรัฐ ทิพย์แสง ห้องอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร Loading... 40   ดูรายละเอียด
70. 1001 นักฟุตบอลโรงเรียน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา สนามฟุตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 100   ดูรายละเอียด
71. 1002 วอลเลย์บอล ม.ต้น ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม โดม เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
72. 1003 แบดมินตัน ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูศรัทธา เสาะแสวง หน้าห้องกลุ่มสาระสุขศึกษา เปิดรับสมัคร Loading... 20   ดูรายละเอียด
73. 1004 ทำการบ้าน ม.6 ครูสุกัญญา วาจารัตน์ 414 เปิดรับสมัคร Loading... 23   ดูรายละเอียด
74. 0001 6/7 เรียน คาบ 7-8 ม.6 ครูสะอาด, ครูจรัส 415,คอม2 เปิดรับสมัคร Loading... 34   ดูรายละเอียด
75. 0002 4/8 เรียนคาบ 7-8 ม.4 ครูต่างชาติ, ครูวรเชษฐ์ 512 เปิดรับสมัคร Loading... 36   ดูรายละเอียด
76. 0003 5/3 เรียนคาบ 7-8 ม.5 ครูณัชชา,ครูสะอาด 206,508 เปิดรับสมัคร Loading... 17   ดูรายละเอียด
77. 0004 5/8 เรียนคาบ 8 ม.5 ครูณัชชา 206 เปิดรับสมัคร Loading... 34   ดูรายละเอียด
78. 0005 2/6 เรียน ม.2 ครูพนิตนาถ ห้องเรียน 204 เปิดรับสมัคร Loading... 25   ดูรายละเอียด
79. 101 อ่านไปเรื่อย ม.5, ม.6 ครูสุธิดา สุดดี กลุ่มสาระภาษาไทย เปิดรับสมัคร Loading... 12   ดูรายละเอียด
80. 004 เชียร์และแปรอักษร ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ หอประชุม เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
81. 001 รักษาดินแดน ม.4, ม.5, ม.6 ครูอภิชาติ อินกัน กลุ่มสาระฯสังคม เปิดรับสมัคร Loading... 200   ดูรายละเอียด
82. 211 จิตสาธารณะ ม.3 ครูวิรยา - เปิดรับสมัคร Loading... 15   ดูรายละเอียด