ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
104
ชื่อกิจกรรม
เห็ดมหัศจรรย์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง, ครูสุพรรษา คำอ่วน
สถานที่
ติดต่อครูผู้สอน
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (34)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 34 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12871 นางสาวธัญญา มิรัตน์ ม.4/1 22 ก.ค. 2563
2. 12965 นางสาววนิศรา ทองศรี ม.4/1 22 ก.ค. 2563
3. 12876 นางสาวนภัสสร ทองใบ ม.4/2 22 ก.ค. 2563
4. 12981 นางสาวสิริภา บุญช่วย ม.4/2 22 ก.ค. 2563
5. 13693 นางสาวพรรณภัทร สุขไสว ม.4/2 22 ก.ค. 2563
6. 12618 นายกันตพงค์ ครุฑบางยาง ม.4/4 22 ก.ค. 2563
7. 12690 นายนรินทร ขุนพิลึก ม.4/2 22 ก.ค. 2563
8. 12873 นางสาวธัญญารัตน์ ศิริบำรุง ม.4/2 22 ก.ค. 2563
9. 12894 นางสาวบัณฑิตา อกผาย ม.4/2 22 ก.ค. 2563
10. 12691 นายนฤชัย จูมไทยสงค์ ม.4/4 22 ก.ค. 2563
11. 14616 นายศุภกร เขียวงาม ม.4/11 22 ก.ค. 2563
12. 12157 นายณัฐนันท์ แสงสีนิล ม.4/4 22 ก.ค. 2563
13. 12938 นางสาวภัทราพร แสนหลวง ม.4/2 22 ก.ค. 2563
14. 12798 นางสาวกันรดาพรย์ ชื่นประสิทธิ์ ม.4/2 22 ก.ค. 2563
15. 13375 เด็กหญิงชุลีพร อิ่มไพร ม.3/8 22 ก.ค. 2563
16. 12614 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญอุ้ม ม.4/11 23 ก.ค. 2563
17. 13983 เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองคำ ม.2/8 23 ก.ค. 2563
18. 13992 เด็กหญิงพิณลดา ภูน้ำทอง ม.2/8 23 ก.ค. 2563
19. 14672 เด็กหญิงพีรดา อิ่มพร ม.2/8 23 ก.ค. 2563
20. 14009 เด็กหญิงมานัสนันท์ มะลิซ้อน ม.2/8 23 ก.ค. 2563
21. 12744 นายรังสิมันตุ์ รัตน์ใหม่ ม.4/11 23 ก.ค. 2563
22. 12784 นายอัครวินท์ ธงชัยเลิศ ม.4/4 24 ก.ค. 2563
23. 12631 นายจิรวัฒน์ พิลึก ม.4/5 24 ก.ค. 2563
24. 13520 เด็กหญิงสุพัชยา อยู่ยงค์ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
25. 13460 เด็กหญิงภัชราพร เนตรประจักษ์ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
26. 13747 เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมง้วง ม.2/8 24 ก.ค. 2563
27. 13439 เด็กหญิงพรนพารัตน์ ซอเลาะมาน ม.3/8 28 ก.ค. 2563
28. 11891 นางสาวลักษิกา อ่อนลมุล ม.6/5 30 ก.ค. 2563
29. 13609 นางสาวณัฐรินทร์ พงษ์พานิช ม.6/4 30 ก.ค. 2563
30. 11845 นางสาวเบญจพร พูลผล ม.6/4 30 ก.ค. 2563
31. 11859 นางสาวพรนภัส อู่ผลเจริญ ม.6/4 30 ก.ค. 2563
32. 11874 นางสาวเพ็ญพิชชา วิตรเสถียร ม.6/5 30 ก.ค. 2563
33. 12611 นายกฤติน เจริญสุข ม.4/5 6 ส.ค. 2563
34. 11894 นางสาววรฤทัย เทพปิยะวงศ์ ม.6/5 14 ส.ค. 2563