ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
007
ชื่อกิจกรรม
ห้องพยาบาล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูการจนา หาญจันทร์ , ครูนันท์กมล สุมะนา
สถานที่
ห้องพยาบาล
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (32)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 32 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 11773 นางสาวกรรณิการ์ เทียมกระโทก ม.6/4 22 ก.ค. 2563
2. 11922 นางสาวสุกัญญา ทองคำ ม.6/4 22 ก.ค. 2563
3. 14197 นางสาวกนกวรรณ ปะสาวะกา ม.6/4 22 ก.ค. 2563
4. 11769 นางสาวกชกร ประสานทรัพย์ ม.6/4 22 ก.ค. 2563
5. 11785 นางสาวจารุพัทธ สายโรจน์ ม.6/5 22 ก.ค. 2563
6. 11829 นางสาวธีมาพร โชคลาภดี ม.6/4 22 ก.ค. 2563
7. 11862 นางสาวพรพรรณ ประสานทรัพย์ ม.6/5 22 ก.ค. 2563
8. 12462 นางสาววัชราภรณ์ เทียนกระจ่าง ม.5/10 22 ก.ค. 2563
9. 12392 นางสาวนาเดีย สะมะแอ ม.5/10 22 ก.ค. 2563
10. 11867 นางสาวพัชราภรณ์ เมฆกกตาล ม.6/9 22 ก.ค. 2563
11. 13625 นางสาวภารุณี เที่ยงทัศน์ ม.6/9 22 ก.ค. 2563
12. 13590 นางสาวกฤติยารัตน์ บุญรอด ม.6/1 22 ก.ค. 2563
13. 11863 นางสาวพฤกษา อมรชร ม.6/1 22 ก.ค. 2563
14. 13478 เด็กหญิงลักขณา ศรีเทพ ม.3/6 22 ก.ค. 2563
15. 12947 นางสาวเมย์ริน พันธร ม.4/7 22 ก.ค. 2563
16. 12933 นางสาวเพียงจิตต์ ยืนยั่ง ม.4/7 22 ก.ค. 2563
17. 12881 นางสาวนฤมล หนุนลบ ม.4/7 22 ก.ค. 2563
18. 14647 นางสาวมนทกานต์ วงศ์พิมล ม.4/7 22 ก.ค. 2563
19. 12830 นางสาวชนัญชิดา สีบูจันทร์ดี ม.4/7 22 ก.ค. 2563
20. 12937 นางสาวภัทรา ทองคำ ม.4/7 22 ก.ค. 2563
21. 13665 นางสาวรมิตา ใคร่นุ่นสิงห์ ม.4/4 22 ก.ค. 2563
22. 14658 นางสาวอริศรา ปานไทยกุล ม.4/4 22 ก.ค. 2563
23. 11934 นางสาวสุวนันท์ วิริวัฒน์ ม.6/2 22 ก.ค. 2563
24. 14041 เด็กหญิงศุภนิดา แก้วศรี ม.2/1 22 ก.ค. 2563
25. 13939 เด็กหญิงธนัชญา ธรรมขจรศักดิ์ ม.2/1 22 ก.ค. 2563
26. 13965 เด็กหญิงปภัสร สุวรรณศรี ม.2/1 22 ก.ค. 2563
27. 13975 เด็กหญิงปิยธิดา นิยมสวัสดิ์ ม.2/1 22 ก.ค. 2563
28. 13989 เด็กหญิงพิชชาพร ประเสริฐไทย ม.2/1 22 ก.ค. 2563
29. 11925 นางสาวสุธิดา ศรีบุญรอด ม.6/4 22 ก.ค. 2563
30. 11913 นางสาวศิรภัสสร เลิศจังหรีด ม.6/4 22 ก.ค. 2563
31. 13641 นางสาวสุนิณี จันทร์ดี ม.6/4 22 ก.ค. 2563
32. 11682 นายพงศ์ธร บุญช่วย ม.6/4 5 ส.ค. 2563