ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
110
ชื่อกิจกรรม
เกมภาษาไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ ครูนิภาพร แก้วศรี
สถานที่
503
รายละเอียด
เกม มหาสุกสุดเหวี่ยง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (8)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 8 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12989 นางสาวสุพรรษา เอี่ยมประเสริฐ ม.4/4 22 ก.ค. 2563
2. 12860 นางสาวดารณีนุช เจนกำกับกิจ ม.4/4 22 ก.ค. 2563
3. 13009 นางสาวอาทิตยา ทับเหมือน ม.4/4 22 ก.ค. 2563
4. 12928 นางสาวพิชชุดา มูหะหมัดอารี ม.4/1 22 ก.ค. 2563
5. 12900 นางสาวปณิชา กาสี ม.4/4 22 ก.ค. 2563
6. 12960 นางสาวลลิตา กียะกูล ม.4/4 22 ก.ค. 2563
7. 12968 นางสาววัชราพร สิงห์งามดี ม.4/4 22 ก.ค. 2563
8. 12997 นางสาวอภิชญา คำพิมูล ม.4/4 22 ก.ค. 2563