ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
201
ชื่อกิจกรรม
ติว PAT 1 สำหรับนักเรียนห้อง 6/8
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศิรวดี มาลุน ครูสุวรรณี ปริยานนท์
สถานที่
513
รายละเอียด
สอนข้อสอบ PAT 1
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 34
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (23)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 23 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 11843 นางสาวบัณฑิตา บู๊เตียว ม.6/8 22 ก.ค. 2563
2. 11810 นางสาวณัฐกุล การกล้า ม.6/8 22 ก.ค. 2563
3. 11915 นางสาวศุภจิรา ใหม่ยะ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
4. 11877 นางสาว ภัคจิรา วุฒิศักดิ์ไพศาล ม.6/8 22 ก.ค. 2563
5. 13618 นางสาวนวลจุฑา มูลศรี ม.6/8 22 ก.ค. 2563
6. 11744 นายสุเมธ อยู่เจริญ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
7. 11826 นางสาวธิญาดา มะลิซ้อน ม.6/8 22 ก.ค. 2563
8. 11857 นางสาวฝากฟ้า มีเทห์ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
9. 11948 นางสาวอรุณรัตน์ บัวบาน ม.6/8 22 ก.ค. 2563
10. 13605 นางสาวฐิติพร จิตต์ชะนะ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
11. 13611 นางสาวดาราวลี เลิศสง่า ม.6/8 22 ก.ค. 2563
12. 11795 นางสาวชลธิชา บุญชัยศรี ม.6/8 22 ก.ค. 2563
13. 13612 นางสาวธนวรรณ มังคละคีรี ม.6/8 22 ก.ค. 2563
14. 13587 นางสาวกมลลักษณ์ เพ็ชรสะอาด ม.6/8 22 ก.ค. 2563
15. 11830 นางสาวนภัทร วุฒิกรวรางกูล ม.6/8 22 ก.ค. 2563
16. 13595 นางสาวกุลภัสร์ เพ็ชรสะอาด ม.6/8 22 ก.ค. 2563
17. 13599 นางสาวจุฑาภัทร ชื่นชม ม.6/8 22 ก.ค. 2563
18. 11921 นางสาวสิริญาดา พลละคร ม.6/8 22 ก.ค. 2563
19. 11939 นางสาวอภิญญา ภิญโญยิ่ง ม.6/8 22 ก.ค. 2563
20. 13608 นางสาวณัฏฐา แก่นของ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
21. 11675 นายปริญญา ไพศาลพันธุ์ ม.6/8 22 ก.ค. 2563
22. 11807 นางสาวณัฎฐณิชา จันทรเกษมชัย ม.6/8 22 ก.ค. 2563
23. 11709 นายริสกี อุปมัย ม.6/8 27 ส.ค. 2563