ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
203
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
สถานที่
โดม
รายละเอียด
ปฏิบัติจิตสาธารณะ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 11871 นางสาวพิญวดี ถนอมวงษ์ ม.6/6 22 ก.ค. 2563
2. 11923 นางสาวสุดารัตน์ ไตรสุธา ม.6/6 22 ก.ค. 2563
3. 11794 นางสาวชลดา ศรีระขันธ์ ม.6/6 22 ก.ค. 2563
4. 13633 นางสาววรินทร พรพุทธิชัย ม.6/6 22 ก.ค. 2563
5. 11837 นางสาวน้ำทิพย์ ฉายเสมแสง ม.6/6 22 ก.ค. 2563
6. 11831 นางสาวนภัสวรรณ สุมาพันธ์ ม.6/1 22 ก.ค. 2563
7. 13626 นางสาวมณชญา อยู่สุขสำราญใจ ม.6/6 22 ก.ค. 2563
8. 11806 นางสาวณัฎฐณิษา แอนดะริส ม.6/6 22 ก.ค. 2563
9. 13592 นางสาวกัญณัฏฐ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ม.6/6 22 ก.ค. 2563
10. 13637 นางสาวศุภนุช ศรีสมบัติ ม.6/6 22 ก.ค. 2563
11. 11788 นางสาวจิรดา ภูสุข ม.6/5 22 ก.ค. 2563
12. 11924 นางสาวสุทธิดา ป้อมชัยภูมิ ม.6/5 22 ก.ค. 2563
13. 11822 นางสาวธัญชนก คงกะพี้ ม.6/1 22 ก.ค. 2563
14. 13642 นางสาวอธิติยา หอยสังข์ ม.6/1 22 ก.ค. 2563
15. 11781 นางสาวกุลสตรี นิ่มนวล ม.6/2 22 ก.ค. 2563
16. 11777 นางสาวกัญญาภัค ประเสริฐแสง ม.6/2 22 ก.ค. 2563
17. 11900 นางสาววิชญาดา ห้องแซง ม.6/1 22 ก.ค. 2563
18. 12426 นางสาวพลอยนุดา คงถวิล ม.5/5 22 ก.ค. 2563
19. 11848 นางสาวปภาพิชญ์ เชี่ยวรอบ ม.6/2 22 ก.ค. 2563
20. 12175 นายธนกร ศรเจริญ ม.5/10 22 ก.ค. 2563
21. 11762 นายอัษฎากรณ์ แม้นมินทร์ ม.6/2 22 ก.ค. 2563
22. 13741 เด็กชายณภัทร เงินฉลาด ม.2/2 22 ก.ค. 2563
23. 11727 นายศิรวิทย์ ตีระพา ม.6/6 23 ก.ค. 2563
24. 13184 เด็กชายซากิร มีมูซอ ม.3/2 23 ก.ค. 2563
25. 12156 นายณัฐนนท์ เตรียมอ้าย ม.5/4 29 ก.ค. 2563
26. 12726 นายพีรภัทร ตั้งธรรม ม.4/10 30 ก.ค. 2563
27. 14584 นายกฤตพล เอมสมุท ม.4/10 30 ก.ค. 2563
28. 13188 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แซ่เฮ้ง ม.3/9 5 ส.ค. 2563
29. 13263 เด็กชายพุทธรักษ์ กางโหลน ม.3/2 5 ส.ค. 2563
30. 13275 เด็กชายภูริวัจน์ ฐิติพัชรานันท์ ม.3/2 5 ส.ค. 2563