ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
204
ชื่อกิจกรรม
180 IQ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศิราณี มะแอ
สถานที่
ห้องพักครูหมวดคณิต
รายละเอียด
กิจกรรมณิตคิดเร็ว
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (16)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 16 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12911 นางสาวปาณิศา สร้อยเสน ม.4/2 22 ก.ค. 2563
2. 12875 นางสาวพรภศร ถาวร ม.4/1 22 ก.ค. 2563
3. 14654 นางสาวสุจิรา คำอ้อ ม.4/1 22 ก.ค. 2563
4. 12682 นายธีรพัฒน์ บุญมีป้อม ม.4/1 22 ก.ค. 2563
5. 13917 เด็กหญิงณัฎฐณิชา โคกกระชาย ม.2/6 22 ก.ค. 2563
6. 13964 เด็กหญิงเบญญาภา สนิทปู่ ม.2/6 22 ก.ค. 2563
7. 13884 เด็กหญิงจอมขวัญ ปรุงสินธน ม.2/6 22 ก.ค. 2563
8. 13472 เด็กหญิงรวิสรา อินทรรัศมี ม.3/3 22 ก.ค. 2563
9. 13505 เด็กหญิงสุกัญญา อู่ผลเจริญ ม.3/3 22 ก.ค. 2563
10. 13363 เด็กหญิงชนัญชิดา พูลเขตกิจ ม.3/3 22 ก.ค. 2563
11. 13340 เด็กหญิงกัลยาณี พรมโนนศรี ม.3/3 22 ก.ค. 2563
12. 13405 เด็กหญิงนภาพร คำฝอย ม.3/3 22 ก.ค. 2563
13. 13709 เด็กชายกันต์กวี ยูถะสุนทร ม.2/3 22 ก.ค. 2563
14. 13492 เด็กหญิงศศิธร สังวาลย์เล็ก ม.3/4 23 ก.ค. 2563
15. 13473 เด็กหญิงรัชนีกร กลมเกลียว ม.3/4 23 ก.ค. 2563
16. 13395 เด็กหญิงดาวพร แม้นพ่วง ม.3/4 23 ก.ค. 2563