ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
304
ชื่อกิจกรรม
Robot
อาจารย์ผู้ดูแล
ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร, ครูประทีป คล่องจิต
สถานที่
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
รายละเอียด
ศึกษาการใช้งาน บอร์ด Kidbridge
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (25)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 25 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12776 นายเสาวภาคย์ ผิวสุวรรณ์ ม.4/6 22 ก.ค. 2563
2. 12730 นายภวินท์ ไกลภัย ม.4/11 22 ก.ค. 2563
3. 12624 นายเกียรติกำจร จันทร์ประโคน ม.4/2 22 ก.ค. 2563
4. 12866 นางสาวธนัชชา เศวตมาลย์ ม.4/7 22 ก.ค. 2563
5. 11935 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยยุทธศาสตร์ ม.6/1 22 ก.ค. 2563
6. 13852 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ทองบุญเกิด ม.2/4 22 ก.ค. 2563
7. 13700 เด็กชายกรวิชญ์ ตันติวิศวรุจิ ม.2/4 22 ก.ค. 2563
8. 11718 นายวิรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ ม.6/1 22 ก.ค. 2563
9. 13711 เด็กชายกัปตัน อนุเคน ม.2/5 22 ก.ค. 2563
10. 13898 เด็กหญิงฉวีวรรณ คำประสงค์ ม.2/5 23 ก.ค. 2563
11. 13905 เด็กหญิงชลลดา มูลศรี ม.2/5 23 ก.ค. 2563
12. 13271 เด็กชายภูมเรศ เทียนอร่าม ม.3/2 24 ก.ค. 2563
13. 13288 เด็กชายวรวรรธน์ สายอ้าย ม.3/2 24 ก.ค. 2563
14. 13818 เด็กชายภูริพัฒน์ มณีโชติ ม.2/4 29 ก.ค. 2563
15. 13241 เด็กชายนาวาวี กายง ม.3/2 4 ส.ค. 2563
16. 13322 เด็กชายอภิชาติ ลงทิพย์ ม.3/8 5 ส.ค. 2563
17. 13245 เด็กชายปภาวิน วันดี ม.3/8 5 ส.ค. 2563
18. 13242 เด็กชายนิธิวิทย์ บุญชู ม.3/4 5 ส.ค. 2563
19. 13320 เด็กชายอนุชิต บุญประกอบ ม.3/4 5 ส.ค. 2563
20. 12638 นายชัยชนะ พ่วงความสุข ม.4/11 7 ส.ค. 2563
21. 14613 นายวิศรุต กงแก้ว ม.4/11 7 ส.ค. 2563
22. 12675 นายธมกร หนันจันทา ม.4/11 7 ส.ค. 2563
23. 12850 นางสาวณัฐชยา ผดุงกิจ ม.4/8 7 ส.ค. 2563
24. 13289 เด็กชายวริทธิ์ธร รักมั่นมิตรดี ม.3/2 27 ส.ค. 2563
25. 13294 เด็กชายวุฒินันท์ สุขเผือก ม.3/4 23 ก.ย. 2563