ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
402
ชื่อกิจกรรม
เด็กปั้น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวจี รจนศิลปี
สถานที่
ห้องศิลปะ
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (15)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 15 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12421 นางสาวพรนภา ศศิธรวัน ม.5/6 22 ก.ค. 2563
2. 12324 นางสาวขวัญชนก ปัญญาสะ ม.5/9 22 ก.ค. 2563
3. 14168 นางสาวสุรารักษ์ คนที ม.5/11 22 ก.ค. 2563
4. 14652 นางสาวสิริรุ่ง ชลาชัย ม.4/10 22 ก.ค. 2563
5. 12909 นางสาวปัญฑิตา บุญชู ม.4/10 22 ก.ค. 2563
6. 12443 นางสาวแพรวา ปัญญาสว่าง ม.5/4 22 ก.ค. 2563
7. 12424 นางสาวพรรพษา งามโพธิ์ ม.5/1 22 ก.ค. 2563
8. 13511 เด็กหญิงสุชานาถ บัวสด ม.3/6 22 ก.ค. 2563
9. 13498 เด็กหญิงศุภัชญา สุโพธิ์ไข ม.3/6 22 ก.ค. 2563
10. 12339 นางสาวชนิษฐา ลอยลม ม.5/1 23 ก.ค. 2563
11. 13968 เด็กหญิงปริศา สุดประเวศ ม.2/8 23 ก.ค. 2563
12. 12942 นางสาวมานิตา สีโล ม.4/10 29 ก.ค. 2563
13. 14047 เด็กหญิงสาธิตา แดงเอียด ม.2/5 29 ก.ค. 2563
14. 11749 นายภูชิต คำเคน ม.6/4 3 ส.ค. 2563
15. 12352 นางสาวโชติรส ทองเนียม ม.5/6 3 ส.ค. 2563