ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
904
ชื่อกิจกรรม
สนุกกับการทำขนม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
สถานที่
ห้องเบเกอรี่
รายละเอียด
เรียนรู้การทำขนมหลากหลายชนิด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (19)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 19 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12463 นางสาววาสนา บู่สุวรรณ ม.5/1 22 ก.ค. 2563
2. 12427 นางสาวพลอยลดา คงถวิล ม.5/1 22 ก.ค. 2563
3. 12446 นางสาวภัคจิรา อ่อนสุระทุม ม.5/1 22 ก.ค. 2563
4. 14004 เด็กหญิงภัทรภา กองเป็ง ม.2/9 22 ก.ค. 2563
5. 13350 เด็กหญิงจิดาภา ขันทะควน ม.3/2 22 ก.ค. 2563
6. 13404 เด็กหญิงนภสร วิสาพล ม.3/2 22 ก.ค. 2563
7. 13533 เด็กหญิงอิษฏ์อาณิก ทองใบ ม.3/2 22 ก.ค. 2563
8. 13508 เด็กหญิงสุจิตรา ไผ่สีสุก ม.3/2 22 ก.ค. 2563
9. 12983 นางสาวสิริวิมล ทรัพย์ประเสริฐ ม.4/1 22 ก.ค. 2563
10. 13664 นางสาวณัฐณิชา ปัทมวงศกร ม.4/5 22 ก.ค. 2563
11. 13007 นางสาวอรุโณทัย ศรีอรัญ ม.4/2 22 ก.ค. 2563
12. 13869 เด็กหญิงกนกกร สายสวย ม.2/9 22 ก.ค. 2563
13. 13482 เด็กหญิงวรัญญา ผาดี ม.3/2 22 ก.ค. 2563
14. 12318 นางสาวกิตติยาภรณ์ พรมแม้น ม.5/5 23 ก.ค. 2563
15. 12350 นางสาวชุติมา ปะวะโน ม.5/6 23 ก.ค. 2563
16. 13465 เด็กหญิงมนัสวี อังกาพเพชร ม.3/2 23 ก.ค. 2563
17. 13947 เด็กหญิงธารารัตน์ ผมหอม ม.2/5 24 ก.ค. 2563
18. 13961 เด็กหญิงปุณณภา ตั้งนรารัชชกิจ ม.2/5 24 ก.ค. 2563
19. 13937 เด็กหญิงธนพรรณ แจ้งประจักษ์ ม.2/6 8 ส.ค. 2563