ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
404
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทย สากล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธิภาพร แจ่มดวง ครูขัวญฤดี เพชรศรี
สถานที่
ห้องนาฏศิลป์
รายละเอียด
รำ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (20)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 20 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 14008 เด็กหญิงมลชนก อิ่มอารมณ์ ม.2/1 22 ก.ค. 2563
2. 14683 นายลุ้นผล นาถาดทอง ม.5/1 22 ก.ค. 2563
3. 12301 นางสาวกชกนก แก้วเกิด ม.5/1 22 ก.ค. 2563
4. 14155 นางสาวเพ็ญพิชฌาย์ แพรสูงเนิน ม.5/7 22 ก.ค. 2563
5. 14040 เด็กหญิงศิริวรรณา วรบุตร ม.2/9 22 ก.ค. 2563
6. 12508 นางสาวอุบลวรรณ ระบุเงิน ม.5/5 22 ก.ค. 2563
7. 13920 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทะพันธ์ ม.2/2 22 ก.ค. 2563
8. 11878 นางสาวภัคทรานันท์ ชนะเกษ ม.6/4 22 ก.ค. 2563
9. 14184 เด็กหญิงชนากาญจน์ ใจภูมิ ม.3/3 22 ก.ค. 2563
10. 11816 นางสาวณัทชานันทน์ เกียรติกิจกุล ม.6/1 22 ก.ค. 2563
11. 13387 เด็กหญิงณัฐธิดา เครื่องสาย ม.3/2 22 ก.ค. 2563
12. 13499 เด็กหญิงศุภาพิชย์ โยธาแก้ว ม.3/9 22 ก.ค. 2563
13. 14202 นางสาวจีราภรณ์ สุริวรรโณ ม.4/10 22 ก.ค. 2563
14. 14028 เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์มะโนน ม.2/2 23 ก.ค. 2563
15. 13484 เด็กหญิงวราพร ไวภารา ม.3/3 23 ก.ค. 2563
16. 14074 เด็กหญิงอรสินี ศรีสุวรรณ ม.2/9 23 ก.ค. 2563
17. 13926 เด็กหญิงณัฐรินทร์ มีเงิน ม.2/9 23 ก.ค. 2563
18. 13871 เด็กหญิงกมลวรรณ ขาวผ่อง ม.2/9 23 ก.ค. 2563
19. 14185 เด็กหญิงเกตุภิมล สุวรรณสุข ม.3/1 26 ส.ค. 2563
20. 13440 เด็กหญิงพรยมล นรชาญ ม.3/1 26 ส.ค. 2563