ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
905
ชื่อกิจกรรม
ฟังเพลงลูกทุ่ง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูจงกลนี ช้อนทอง
สถานที่
คหกรรม
รายละเอียด
ฝึกฟังและวิเคราะห์การร้อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (19)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 19 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 14021 เด็กหญิงวรการณ์ ตาดทรัพย์ ม.2/9 22 ก.ค. 2563
2. 13135 นางสาวปนัดดา นุชเทศ ม.4/10 22 ก.ค. 2563
3. 14042 เด็กหญิงศุภพร เทียนขาว ม.2/9 22 ก.ค. 2563
4. 12957 นางสาวราตรี โพธิ์ทอง ม.4/11 22 ก.ค. 2563
5. 12987 นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์ปิติวัฒน์ ม.4/11 22 ก.ค. 2563
6. 14649 นางสาววิมลสิริ คตภูธร ม.4/11 22 ก.ค. 2563
7. 12802 นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว ม.4/11 22 ก.ค. 2563
8. 14063 เด็กหญิงสุรัสดา ทองสาหร่าย ม.2/9 22 ก.ค. 2563
9. 13959 เด็กหญิงนานา มูฮำหมัดเด็น ม.2/9 22 ก.ค. 2563
10. 13423 เด็กหญิงปภาดา กิ่งแก้ว ม.3/9 23 ก.ค. 2563
11. 13409 เด็กหญิงนัทชา ยิ้มเสมียน ม.3/9 23 ก.ค. 2563
12. 13514 เด็กหญิงสุธาสินี บุญทวีกุลสวัสดิ์ ม.3/9 23 ก.ค. 2563
13. 13491 เด็กหญิงศราสินี ทองสาร ม.3/9 23 ก.ค. 2563
14. 13368 เด็กหญิงชลธิชา สรงประเสริฐ ม.3/9 23 ก.ค. 2563
15. 12484 นางสาวสุพิชญา สังข์ยมพันธุ์ ม.5/5 23 ก.ค. 2563
16. 12340 นางสาวชยุดา อ่อนศรีโรจน์ ม.5/5 23 ก.ค. 2563
17. 12412 นางสาวปริญญา บังไพร ม.5/5 23 ก.ค. 2563
18. 13391 เด็กหญิงณัฐพร สมพงษ์ ม.3/9 24 ก.ค. 2563
19. 13524 เด็กหญิงอนุสรา อับดุลเลาะ ม.3/9 24 ก.ค. 2563