ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
707
ชื่อกิจกรรม
English Drama
อาจารย์ผู้ดูแล
Miss Jane, Miss Juddith
สถานที่
201
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (22)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 22 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 14158 นางสาวภูริชญา เขียวชอุ่ม ม.5/9 22 ก.ค. 2563
2. 12445 นางสาวภรณ์พลอยทอง นวลสุวรรณ์ ม.5/9 22 ก.ค. 2563
3. 13155 เด็กชายกิตติภูมิ อินทราเวช ม.3/6 22 ก.ค. 2563
4. 14682 เด็กหญิงธนาภา เขียวเจริญ ม.3/6 22 ก.ค. 2563
5. 13459 เด็กหญิงภวิษย์พร บุญรัตน์ ม.3/6 22 ก.ค. 2563
6. 13434 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ชอบธรรม ม.3/7 22 ก.ค. 2563
7. 13277 เด็กชายมีสุข แยงรัมย์ ม.3/7 22 ก.ค. 2563
8. 14027 เด็กหญิงวรากาญจน์ ดีเจริญ ม.2/9 22 ก.ค. 2563
9. 13929 เด็กหญิงดารณี มาลี ม.2/9 22 ก.ค. 2563
10. 12599 นางสาวปวินชญา ฉัตรฉลวย ม.5/6 22 ก.ค. 2563
11. 13164 เด็กชายจีระเดช วงค์เดช ม.3/9 23 ก.ค. 2563
12. 14044 เด็กหญิงสโรชา พิมพันธ์งา ม.2/4 23 ก.ค. 2563
13. 14151 นางสาวพิมญาฎา ศรีจันทึก ม.5/6 23 ก.ค. 2563
14. 12358 นางสาวฐิติรัตน์ หิรัญรักษ์ ม.5/6 23 ก.ค. 2563
15. 12455 นางสาวโยษิตา ตันติวิศวรุจิ ม.5/10 23 ก.ค. 2563
16. 14069 เด็กหญิงอภิชญา ผักสังข์ ม.2/9 24 ก.ค. 2563
17. 11842 นางสาวบรรณฑรวรรณ เที่ยงภักดิ์ ม.6/7 29 ก.ค. 2563
18. 13615 นางสาวธิดาพร สุวรรณ ม.6/7 29 ก.ค. 2563
19. 11670 นายนาวิน ศรีสถาน ม.6/7 29 ก.ค. 2563
20. 12488 นางสาวสุรพิชญา ทอดสูงเนิน ม.5/9 29 ก.ค. 2563
21. 12754 นายวีรภัทร สุขนิวัตรศิริ ม.4/4 4 ส.ค. 2563
22. 14594 นายชัยวัฒน์ หวันทา ม.4/4 19 ส.ค. 2563