ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
805
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว 5/3
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสะอาด เหมือนแก้ว
สถานที่
507
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 29
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.5
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (13)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 13 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 14165 นางสาวศุภกาญจ์ บุญสม ม.5/3 6 ส.ค. 2563
2. 12337 นางสาวชนกนาถ พงษ์จีน ม.5/3 6 ส.ค. 2563
3. 14135 นางสาวธัญชนก ศรีนวน ม.5/3 6 ส.ค. 2563
4. 12325 นางสาวขวัญฤทัย ฤทธิเดช ม.5/3 6 ส.ค. 2563
5. 14162 นางสาววริสรา จึงรักเสรีชัย ม.5/3 6 ส.ค. 2563
6. 12402 นางสาวบุญญิสา แสงอุไรประเสริฐ ม.5/3 6 ส.ค. 2563
7. 14109 นายไรวินท์ สกุลก้องภพ ม.5/3 6 ส.ค. 2563
8. 14167 นางสาวสุมิตรา ไถ้เงิน ม.5/3 6 ส.ค. 2563
9. 12328 นางสาวจิดาภา แก้วปั้นพงษ์ ม.5/3 6 ส.ค. 2563
10. 14130 นายจาย หลงนวล ม.5/3 6 ส.ค. 2563
11. 14095 นายธนากร อ้อยหวาน ม.5/3 6 ส.ค. 2563
12. 14125 นางสาวจิดาภา มาค่าย ม.5/3 6 ส.ค. 2563
13. 14129 นางสาวณฐพร รำขำ ม.5/3 7 ส.ค. 2563