ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
001
ชื่อกิจกรรม
ฟุตบอล/ฟุตซอลล์ (ฉพาะนักฟุตบอลเท่านั้น)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์,ครูธานนิทร์ , ครูใกล้รุ่ง, ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
สถานที่
สนามฟุตบอล
รายละเอียด
รับเฉพาะนักบอลเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 86
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (56)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 56 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 13750 เด็กชายณัฐวรรธณ์ โพธิรัตน์ ม.2/2 22 ก.ค. 2563
2. 14665 เด็กชายภูวดล ปัสสา ม.2/8 22 ก.ค. 2563
3. 14689 นายพีรพัฒน์ อยู่คง ม.5/4 22 ก.ค. 2563
4. 14664 เด็กชายรัฐชกร สำเร็จทรัพย์ ม.2/7 22 ก.ค. 2563
5. 13806 เด็กชายเพชรอุบล บุญเพชร ม.2/1 22 ก.ค. 2563
6. 13230 เด็กชายธีรธร พรมพิลา ม.3/9 23 ก.ค. 2563
7. 14178 เด็กชายวสันต์ คำฟู ม.3/9 23 ก.ค. 2563
8. 13166 เด็กชายจิรายุทธ สุทธิประภา ม.3/4 23 ก.ค. 2563
9. 14179 เด็กชายประพัฒน์สรณ์ ทองลายลักษณ์ ม.3/2 23 ก.ค. 2563
10. 12713 นายพงศ์พิสุทธิ์ อินณรงค์ ม.4/5 23 ก.ค. 2563
11. 14680 เด็กชายธนกฤต โสนะโชติ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
12. 13154 เด็กชายกิตติพงษ์ ลาภเวโรจน์ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
13. 14667 เด็กชายโภคิน ภู้ระหงษ์ ม.2/9 24 ก.ค. 2563
14. 13301 เด็กชายศิวัช กฤษณชาญดี ม.3/2 24 ก.ค. 2563
15. 14669 เด็กชายปธานิน จันทร์เปรม ม.2/9 24 ก.ค. 2563
16. 12246 นายรุจดนัย ตาติย์ ม.5/5 24 ก.ค. 2563
17. 12293 นายอภิสิทธิ์ กั้วพิศมัย ม.5/4 24 ก.ค. 2563
18. 13208 เด็กชายธนดล ภูเบ้าทอง ม.3/4 29 ก.ค. 2563
19. 14201 เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิลา ม.3/3 29 ก.ค. 2563
20. 14678 นายปุณยวีร์ นพมาศ ม.3/7 29 ก.ค. 2563
21. 13722 เด็กชายจักรวุฒิ นามไพร ม.2/9 5 ส.ค. 2563
22. 14670 เด็กชายมนกฤต พงษ์ชยธร ม.2/9 5 ส.ค. 2563
23. 13793 เด็กชายปัณณทัต พิมพ์คำ ม.2/1 6 ส.ค. 2563
24. 13754 เด็กชายดนุนัย ศรีวงษ์ ม.2/4 6 ส.ค. 2563
25. 14668 เด็กชายกฤตนัย พรหมมา ม.2/9 6 ส.ค. 2563
26. 13738 เด็กชายชินาธิป นิ่มนวล ม.2/3 6 ส.ค. 2563
27. 13582 นายอภิสิทธิ์ ชวดนันท์ ม.6/3 6 ส.ค. 2563
28. 13183 เด็กชายชัยวัฒน์ สายวันดี ม.3/4 6 ส.ค. 2563
29. 13721 เด็กชายจักรพรรณ์ ปัญญาไว ม.2/8 6 ส.ค. 2563
30. 14204 เด็กชายกฤชพล แก้ววิจิตร ม.2/8 6 ส.ค. 2563
31. 14102 นายนิธิศ ไชยทาน ม.5/6 6 ส.ค. 2563
32. 13298 เด็กชายศิรสิทธิ์ รื่นสุข ม.3/1 6 ส.ค. 2563
33. 13539 นายจักรภัทร สุภาไชยกิจ ม.6/7 6 ส.ค. 2563
34. 11699 นายภูริภัทร์ บำรุงจิต ม.6/7 6 ส.ค. 2563
35. 14681 เด็กชายปิยะพัฒน์ จิตรหลัง ม.3/9 6 ส.ค. 2563
36. 14676 เด็กชายณัชพล ทองมีสุข ม.3/4 6 ส.ค. 2563
37. 13243 เด็กชายบุณยกร บัวกลับ ม.3/7 6 ส.ค. 2563
38. 13261 เด็กชายพีรวิชญ์ หุราพันธุ์ ม.3/7 6 ส.ค. 2563
39. 13305 เด็กชายศุภณัฐ บุญทน ม.3/1 6 ส.ค. 2563
40. 14174 เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิสนิท ม.3/8 6 ส.ค. 2563
41. 14677 นายสรวิศ ใจห้าว ม.3/7 6 ส.ค. 2563
42. 14679 เด็กชายชินกฤต คงจันทร์แก้ว ม.3/8 6 ส.ค. 2563
43. 12161 นายณัฐรณ เกตุแก้ว ม.5/5 6 ส.ค. 2563
44. 14693 นายกีรติ จิตรภักดี ม.6/6 6 ส.ค. 2563
45. 14691 นายณฐนนท์ เนียมศรี ม.6/5 6 ส.ค. 2563
46. 14588 นายกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว ม.4/7 6 ส.ค. 2563
47. 12763 นายศุภวิชญ์ เอี้ยงกลับ ม.4/4 6 ส.ค. 2563
48. 13244 เด็กชายปธานิน คำผลศิริ ม.3/8 6 ส.ค. 2563
49. 14595 นายชิดณุพงษ์ พันธ์จำปา ม.4/6 7 ส.ค. 2563
50. 13214 เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มใส ม.3/8 7 ส.ค. 2563
51. 13287 เด็กชายวรนน รัตนสุวรรณ ม.3/8 7 ส.ค. 2563
52. 13538 นายกิตติพงศ์ ธิตินันทพัฒน์ ม.6/2 7 ส.ค. 2563
53. 13549 นายณัฐพล บัวชุมพล ม.6/6 7 ส.ค. 2563
54. 13541 นายจิรพงษ์ สุวรรณโชติ ม.6/5 7 ส.ค. 2563
55. 12073 นายชิษณุพงศ์ ภู่ไพบูลย์ ม.6/6 7 ส.ค. 2563
56. 13674 นายปิยวุฒิ เนาว์สุวรรณ ม.5/5 27 ส.ค. 2563