ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
908
ชื่อกิจกรรม
นวดเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูดวงเดือน จันทร์นพ
สถานที่
บริเวณหน้าห้องธุรการ
รายละเอียด
นวดผ่อนคลาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 15
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (15)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 15 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 11844 นางสาวบุญฑริกา นุตาลัย ม.6/7 22 ก.ค. 2563
2. 11660 นายธีรพงษ์ บรรลือทรัพย์ ม.6/7 22 ก.ค. 2563
3. 13458 เด็กหญิงแพรวา สุดสวย ม.3/4 23 ก.ค. 2563
4. 13443 เด็กหญิงพัชริวิอร จันทร์สมโภชทวี ม.3/4 23 ก.ค. 2563
5. 13487 เด็กหญิงวริศรา อ่อนทรัพย์ ม.3/4 23 ก.ค. 2563
6. 13436 เด็กหญิงผกาวรรณ ไทรปาน ม.3/4 23 ก.ค. 2563
7. 12437 นางสาวพิมลศิริ ปฐพีสินหิรัญ ม.5/9 24 ก.ค. 2563
8. 12348 นางสาวชุติกาญจน์ มอญขาม ม.5/9 24 ก.ค. 2563
9. 11851 นางสาวปานชนก ผาสุข ม.6/7 29 ก.ค. 2563
10. 14697 นางสาวรัชดา เพ็งวัฒนา ม.6/7 29 ก.ค. 2563
11. 11920 นางสาวสิริกัญญา หลักฐาน ม.6/5 29 ก.ค. 2563
12. 11839 นางสาวนิตยา เนียมนุช ม.6/5 29 ก.ค. 2563
13. 11802 นางสาวฐิติพร วรรณศิริไพจิตร ม.6/5 29 ก.ค. 2563
14. 11898 นางสาววันวิสาข์ เหล่าสิม ม.6/5 29 ก.ค. 2563
15. 11694 นายภูมิภากร พุทธสอน ม.6/5 29 ก.ค. 2563