ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
715
ชื่อกิจกรรม
หมากกระดาน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูมาลัย ชื่นเทศ
สถานที่
โรงอาหาร
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (20)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 20 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 13284 เด็กชายรัฐวุฒิ โย้จัตุรัส ม.3/8 24 ก.ค. 2563
2. 13182 เด็กชายเชี่ยวชาญ เปลี่ยนกสันต์ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
3. 13175 เด็กชายชโยดม ศิริสุวรรณ ม.3/8 24 ก.ค. 2563
4. 13197 เด็กชายณัฐวุฒิ สายแก้ว ม.3/8 24 ก.ค. 2563
5. 13218 เด็กชายธราดล แก้วใส ม.3/8 24 ก.ค. 2563
6. 14119 นายอาทร มูลกิตติ ม.5/10 24 ก.ค. 2563
7. 14038 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ หมัดปัญยัง ม.2/9 29 ก.ค. 2563
8. 13779 เด็กชายนิติธร ศรีภูมิ ม.2/9 29 ก.ค. 2563
9. 13735 เด็กชายชัชพงศ์ ชุมเปีย ม.2/9 29 ก.ค. 2563
10. 13716 เด็กชายกีรติ โชคโปรด ม.2/9 29 ก.ค. 2563
11. 13817 เด็กชายภูมิพัฒน์ ฉลวยอำพรบุตร ม.2/9 29 ก.ค. 2563
12. 13831 เด็กชายวทัญญู บุตรแพ ม.2/9 29 ก.ค. 2563
13. 13868 เด็กชายอิทธิพล หัสเดชะ ม.2/9 29 ก.ค. 2563
14. 13854 เด็กชายสุรยุทธ์ หมัดตานี ม.2/9 29 ก.ค. 2563
15. 13888 เด็กหญิงจิรัจฌา พุ่มพุฒิ ม.2/9 29 ก.ค. 2563
16. 14182 เด็กชายพีรวิชญ์ สุริยา ม.3/9 29 ก.ค. 2563
17. 13212 เด็กชายธนภัทร ประเสริฐศรี ม.3/9 29 ก.ค. 2563
18. 13329 เด็กชายเอกรินทร์ ท้วมมี ม.3/9 29 ก.ค. 2563
19. 13761 เด็กชายธนกฤต พิลากุล ม.2/9 29 ก.ค. 2563
20. 13843 เด็กชายศรีราม ศรีพันธ์ ม.2/9 29 ก.ค. 2563