ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
010
ชื่อกิจกรรม
วอลเล่บอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูราเชน กลิ่นชะเอม
สถานที่
บริเวณโดม
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (22)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 22 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 13306 เด็กชายศุภวิชญ์ มูฮำหมัด ม.3/8 19 ส.ค. 2563
2. 13253 เด็กชายพงศธร ศรีนาคา ม.3/4 19 ส.ค. 2563
3. 12843 นางสาวชาลิสา ทาทอง ม.4/11 19 ส.ค. 2563
4. 12902 นางสาวปณิดา ค้าตะใบ ม.4/4 19 ส.ค. 2563
5. 13415 เด็กหญิงนุชนารถ ศรีสะอาด ม.3/7 19 ส.ค. 2563
6. 13331 เด็กหญิงกฤติยาณี สุดสี ม.3/1 19 ส.ค. 2563
7. 13319 เด็กชายอนาวิน มูฮำหมัดอารี ม.3/3 19 ส.ค. 2563
8. 12815 นางสาวจิณณพัต ประเสริฐสุข ม.4/5 19 ส.ค. 2563
9. 12891 นางสาวเนตรนภัส ตรีทศ ม.4/5 19 ส.ค. 2563
10. 12832 นางสาวชนากานต์ บัวไสว ม.4/5 19 ส.ค. 2563
11. 12897 นางสาวเบญจมาศ สุกเอี่ยม ม.4/5 19 ส.ค. 2563
12. 14006 เด็กหญิงมณีวรรณ เชื้อเพ็ชร ม.2/9 19 ส.ค. 2563
13. 13784 เด็กชายบุญญฤทธิ์ จำปาเรือง ม.2/4 19 ส.ค. 2563
14. 13912 เด็กหญิงฐณิชา ตุ้มทอง ม.2/1 19 ส.ค. 2563
15. 13442 เด็กหญิงพลอยแพรวา ใจดี ม.3/9 19 ส.ค. 2563
16. 13973 เด็กหญิงปัณนิการ์ แก้วกนก ม.2/1 26 ส.ค. 2563
17. 13356 เด็กหญิงจุฑามาศ บัวใหญ่ ม.3/1 26 ส.ค. 2563
18. 13353 เด็กหญิงจิรัชญา โมถาวร ม.3/1 26 ส.ค. 2563
19. 13369 เด็กหญิงชลลดา มณีนาค ม.3/1 26 ส.ค. 2563
20. 13433 เด็กหญิงปิยวรรณ ทองใบใหญ่ ม.3/1 26 ส.ค. 2563
21. 13394 เด็กหญิงดารัตน์ เอกพัตร์ ม.3/1 26 ส.ค. 2563
22. 12159 นายณัฐภัทร ผดุงเกษมสุทธิ ม.5/4 27 ส.ค. 2563