ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

การลงทะเบียน


1. คลิกที่หัวข้อ เลือกกิจกรรม

2. คลิกที่ ลงทะเบียน ที่ชุมนุมที่จะลงทะเบียน

3. กรอก        รหัสนักเรียน คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

                  รหัสผ่าน       คือ วัน/เดือน/ปี  เกิด  

                   เช่นเกิดวันที่   1   มิถุนายน พ.ศ.  2544   พิมพ์รหัสผ่านดังนี้     01/06/2544

                  หมายเหตุ  หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก" แทน  เช่น 10141

 

 

 

ล่าสุด